What does the word apostieship mean?

    Part of speech: noun

  • Apostolate.

Alphabet: